آزمایشگاه پاتولوژی

آزمایشگاه پاتولوژی طیف وسیعی از آزمایشات تشخیصی و خدمات را شامل می شود. جواب اکثر آزمایش ها چند روز بعد آماده می شود، اما بعضی از تست ها مدت زمان بیشتری را می برند.

آزمایشگاه پاتولوژی

انجام تست های پاتولوژی باید با تائید و دستور مستقیم دکتر، و بعد از انجام معاینات لازم انجام شود. بیماران اغلب یا به پزشک خود و یا به مراکز درمانی مراجعه می کنند. هیچ آزمایشگاه پاتولوژی بدون نسخه و تجویز پزشک، تستی را انجام نمی دهد.

افراد بایستی به نکات مربوط بع پیش از آزمایش مانند میزان ناشتایی و غیره توجه کنند.

آزمایش خون

بعد از اینکه تست های مربوطه از بیمار گرفته می شود، اطلاعات به دست آمده در پرونده بایگانی می شود تا پزشک به تصمیم گیری نهایی بپردازد.

بخش های مختلف یک آزمایشگاه پاتوبیولوژی:

  • هماتولوژی: نمونه گیری از خون
  • بیوشیمی: نمونه های خون و مایعات بدن
  • ایمونولوژی
  • ایمونوسرولوژی: این تست ها به صورت روزانه انجام و حواب دهی می شوند. آزمایش های ایمونولوژی براساس تعداد و نوع آزمایش ها، به صورت هفتگی و ماهانه انجام می شوند.
  • ادرار
  • انگل شناسی (برای انجام این قبیل تست ها، نمونه مدفوع بیمار نیاز می شود)
  • میکروب شناسی
  • غربالگری: این تست ها در دوران بارداری و جهت تشخیص وجود سندروم و نقایص جنینی انجام می شود.

برخی از خدمات آزمایشگاه پاتولوژی عبارت است از:

پذیرش نمونه های بافتی

آماده سازی بافت برای برش و پروسس نمودن بافتها

تهیه انواع برش بافتی(نمونه های انسانی، حیوانی،…)

رنگ آمیزی­های معمول و اختصاصی و تهیه اسلایدهای بافت شناسی

گزارش لامهای تهیه شده توسط هیات علمی مرکز

تهیه لام جهت مراکز آموزشی

انجام آزمایشات سیتولوژی

انجام آزمایشات ایمونوهیستوشیمی

برگزاری کارگاه های آموزشی

ایجاد بانک ضایعات دهان جهت انجام تحقیقات

مشارکت فعال با سایر مراکز پژوهشی و همکاری متقابل با آنها

یک آزمایشگاه پاتوبیولوژی خوب باید در جواب دهی دقت کافی را داشته باشد، زیرا کوچک ترین اشتباه در جواب آزمایش، سلامت بیمار را به خطر می اندازد.