بیوشیمی عمومی و تخصصی

هدف اصلی بیوشیمی کشف کلیه فرآیندهای حیاتی در سطح مولکولی است. بیوشیمی پزشکی بخشی از بیوشیمی است که به برسی ساختار و عملکرد بدن انسان می پردازد که به دو شاخه عمومی و کلینیکی تقسیمی می شود. بیوشیمی عمومی به فرآیند های حیاتی در حال انجام در بدن انسان و  خواص و ساختار مولکول های تشکیل دهنده بدن انسان می پردازد و بیوشیمی کلینیکی به بررسی مایعات بدن و تغییرات آن در شرایط غیر طبیعی می پردازد که هدف اصلی آن تشخیص اولیه و پیگیری سیر درمان در بیماری های مختلف است.

بیوشیمی

بیوشیمی

بنیان‌های بیوشیمی جانداران

چند طرح ساده در سامنه های  شیمایی که جانداران را می سازند مشاهده می شود که در زیر به آن ها اشاره شده است:

همه گونه های زندگی سرچشمه مشترکی دارند زیرا جانداران از مولکول های بسیار بزرگ که از تعداد اندکی مولکول ساده تشکیل شده اند ساخته شده اند در نتیجه در همه جانداران این واحد های ساده بسیار همانند است.

اطلاعات نهفته در DNA ویژگی های یک جاندار را تعیین می کند. DNA از دو نوار طولانی که روی هر یک از این نوار های 4 نوع  مولکول تیمین ( (Thymine ، گوانین(  (Guanine،   سیتوزین   (Cytosine)و  آدنین (Adenine) قرار دارد تشکیل شده است.

به تمام فعالیت هایی شیمایی که در جانداران رخ می دهد سوخت و ساز یا متابولیسم گفته می شود. متابولیسم به دو دسته اصلی ساختی (آنابولیک) و سوختی (کاتابولیک)  تقسیم می شود. در واکنش کاتابولیک ملکول های درشت تر تخریب و شکسته می شوند و در واکنش  آنابولیک مولکول های درشت تر از مولکول های کوچکتر ساخته می شوند. در واکنش آنابولیک واحد های سازنده به هم می پیوندند و مولکول آب آزاد می شود در واقع این واکنش با واکنش های تراکمی همراه است. در واکنش کاتابولیک مولکول های بزرگتر به مولکول های کوچکتردر اثر واکنش به آب تبدیل می شوند در واقع این واکنش با واکنش های هیدرولیز همراه است و همانند واکنش هایی که در فرایند گوارش رخ می دهد می باشد.

در فرایند تنفس که نیاز تمامی جانداران است ملکول های آلی به ملکول های کوچکتری مانند آب و دی اکسید کربن در واکنش های اکسید شدن تبدیل می شوند.

انرژی نور خورشید سرچشمه همه انرژی های جهان است. که این انرژی را در فرایند فتوسنتز گیاهان برای ساخت مولکول های آلی از مولکول های ساده مانند آب و دی اکسید کربن به کار می گیرند.

برخی از خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه عماد