تشخیص مولکولی:

امروزه روزنه ای امیدی برای حل  مشکلات  دنیای پزشکی با   استفاده  از فناوری ها و ابزارهای  نوین و جود دارد  .  در حال حاضر فناوری و دانش در زمینه مهندسی ژنتیک و DNA و پزشکی مولکولی گسترش یافته است و  حوزه های جدیدی را برای محققان فراهم آورده است  بنابراین  جایگاه ویژه ای در حوزه های تشخیص و درمان توسط فناوریهای پزشکی مولکولی با رویکرد پایه و بالینی ایجاد شده است .

شناسایی عفونت های قارچی با استفاده از  تشخیص مولکولی :

عفونت های قارچی در انسانها به خصوص بیمارانی که مبتلا به نقص در سیستم ایمنی و نوتروپنی هستند ایجاد می شود . این قارچها در طبیعت و در همه جا انتشار می یابند و در هیف های خود دربردارنده دیوار عرضی هستند .تشخیص به موقع  و قطع عفونت های قارچی مهاجم که توسط  کپک ها به وجود می آیند می تواند در نجات بیماران از مرگ نقش تعیین کننده ای داشته باشد .امروزه  95 درصد  میزان مرگ ومیر ها به علت عفونت های قارچی می باشد.

عواملی مشکل زا در  قطع و تشخیص این بیماری دخیل هستند مانند :

  • عدم شک به عفونت های قارچی ، شناسایی و تشخیص  اغلب بیماریهای قارچی  بعد از  نمونه برداری از جسد صورت می گیرد .
  • بیمارانی که دارای  مشکل انعقاد خون (ترومبوسیتوپنی ) هستند  نباید از روشهای جراحی استفاده کنند.
  • در بیمارانی که قادر به واکنش مناسب نیستند به دلیل  نقصی که  در سیستم ایمنی بدن خود دارند.

بنابراین تشخیص عوامل میکروبی مثل قارچ ها با استفاده از آزمون های سرم شناسی ممکن نیست .  می توان بعضی از  قارچ های رشته ای  را که از طریق هوا وارد مجاری تنفسی انسانهای سالم می شوند جدا کرد و تصاویر رادیولوژی و نتایج کشت های میکروبی و تظاهرات بالینی را هم در نظر گرفت.  برخلاف   باکتری ها ،   به ندرت می توان قارچ رشته ای به نام Aspergillus spp  را  ازکشت خون جدا ساخت.

 بنابراین طبق مطالب گفته شده بهترین گزینه برای تشخیص و شناسایی عفونت های قارچی رشته ای  روشهای اختصاصی و قابل اطمینان و حساس و بدون نیاز به جراحی می باشد.