جوابدهی حضوری:

مراجعه کننده محترم جهت دریافت جواب بصورت حضوری، شما می­بایست قبض جوابدهی که در هنگام پذیرش از طرف آزمایشگاه دریافت کرده­اید را به همراه داشته باشید. جواب پرینت شده صرفا” در قبال ارائه قبض مزبور در اختیار شما یا حامل قبض قرار داده می­شود.

ارائه قبض جوابدهی برای دریافت جواب الزامی­است و در غیر اینصورت فرآیندهای خاصی برای دریافت آن می­بایست انجام شود؛ لذا خواهشمند است هنگام مراجعه برای دریافت جواب قبض جوابدهی را به همراه داشته باشید.