درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد با هدف ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی با کیفیتی متمایز به بیماران و جامعه پزشکی کشور به همت جناب آقای دکتر پورشفیع در سال 1388 تاسیس گردید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد با به کار گیری آخرین دستاوردهای روز دنیا و پرسنل مجرب، توانایی پاسخگویی به تمامی آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی را در حداقل زمان ممکن داشته که میتواند کمک شایانی در خصوص تشخیص و روند درمان به موقع بیماران نماید.

این آزمایشگاه زیر نظر اساتید دانشگاهی و با همکاری 50 نفر پرسنل مجرب در زمینه های مختلف علوم پایه پزشکی در فضای به وسعت 350 متر فعالیت می کند. این مرکز شامل بخش های زیر می باشد:

  • پاتولوژی و سیتولوژی
  • بیوشیمی عمومی و تخصصی
  • هماتولوژی و انعقاد
  • ایمونولوژی و سرولوژی
  • هورمون شناسی
  • میکروبیولوژی
  • مایکوباکتریولوژی
  • آنالیز دارویی
  • تشخیص مولکولی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد توانایی همکاری در زمینه های مختلف پزشکی با سایر آزمایشگاه ها، مراکز علمی کشور و دانشگاه ها را دارد.