راهنمای آزمایش اسپرم

این آزمایش بر روی مایع منی (اسپرم) به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد.

  • نمونه باید پس از 3 تا 4 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود. نمونه هایی که پیش از 2 روز و پس از 6 روز از آخرین نزدیکی جمع آوری می شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.
  • بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شود.
  • نمونه باید کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از نیم ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش آزمایش است.
  • قبل از نمونه گیری با در دست گرفتن ظرف، دمای آنرا به حدود دمای بدن (37درجه) برسانید. از قرار دادن نمونه در حرارت کمتر از 37-30 درجه و بالاتر از 40 درجه سانتی گراد خوداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن نگهداری کنید.
  • در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری نمونه را به مسئول آزمایشگاه اعلام نمایید.
  • باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا در غیر اینصورت باعث به دست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
  • قبل از نمونه گیری مثانه باید بطور کامل خالی شود.
  • وجود تب در خلال 3 روز پیش از آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد( در صورت وجود تب آزمایشگاه را مطلع کنید).
  • نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم (به علت وجود ماده اسپرم کش) برای آزمایش مناسب نیست.
  • در زمان نمونه گیری سر آلت نباید به ظرف نمونه تماس یابد.