مایکوباکتریولوژی

واحد آزمایشگاهی مایکوباکتریولوژی نوعی از آزمایشگاه است که از پروتکل KIN H در سال 1993 بنیان گذاری شد. امروزه این آزمایشگاه  با نام رفرانس در اروپا موجود می باشد. مشابه این آزمایشگاه درایران دایر شده است. هدف این آزمایشگاه ، شناسایی میکروبی به نام مایکوباکتریولوژی می باشد. این میکروب باعث ایجاد بیماری های تنفسی و عفونی مانند سل می باشد.

مایکوباکتریوم گونه ای می باشد که در آزمایشات مایکوباکتریولوژی با استفاده از شیوه مولکولار (PCR-RFLP) و پرایمرهای متفاوتی بررسی و تست می شود. معمولا برای بررسی مایکوباکتریوم از روش  های دیگری به طور معمول استفاده  می شود که در این روشها با در نظرگرفتن مشخصه های کشت و بیوشیمیایی ایزوله ها  انجام می شود. عیب این روش ها اینست که زمان بر می باشد و تست های تخصصی دیگری در ارتباط با آن باید انجام شود. روش PCR-RFLP-PRA که برای تشخیص گونه مایکوباکتریوم  انجام می شود دارای هزینه کمتری نسبت به روش های دیگر می باشد و به سرعت انجام می شود.

خدماتی در آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی به شرح ذیل انجام می شود:

خدمات عمومی

  1. با شیوه رنگ آمیزی اسیدفاست و فلورسنت به تشخیص بیماری سل می رسند.
  2. برای تجزیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و دیگر مایکوباکتریوم دارای عوامل ایجاد بیماری کشت نمونه بالینی انجام می شود.
  3. کاربرد شیوه پروپورشنال برای شناسایی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
  4. استفاده از روش میکروبراث جهت تعیین و بررسی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم با نشانه های عامل بیماری به جز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

خدمات تخصصی

  1. ارزیابی الگوی اپیدمیولوژیک مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
  2. بررسی هویت مولکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
  3. مطاله هویت مولکولی مایکوباکتریوم بویس ب ث ژ
  4. ارزیابی مولکولی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
  5. بررسی هویت مولکولی مایکوباکتریوم های عامل بیماری به جز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
  6. ارزیابی هویت مولکولی نوکاردیاهای تجزیه شده از نمونه های بالینی استنباط و ترسیم روابط فیلوژنتیکی انواع مختلف مایکوباکتریوم و نوکاردیا