خدمات ویژه در آبان ماه98

روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

اول آبان ماه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت در طول آبان ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به این عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد

روز جهانی دیابت

بیست و سوم آبان ماه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت روز جهانی دیابت در طول آبان ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به این عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد

تلفن تماس برای نمونه گیری در محل021-88492709