خدمات ویژه در آذر ماه98

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت روزجهانی مبارزه با ایدز و روز جهانی معلولان در طول آذر ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به این عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد