خدمات ویژه در بهمن ماه98

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت روز جهانی جزامیان و هفته ارتقا آگاهی برای بارداری و روز جهانی مبارزه با سرطان در طول بهمن ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد