خدمات ویژه در دی ماه98

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت روزهوای پاک و روز ایمنی در برابر زلزله در طول دی ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد