خدمات ویژه در مهر ماه98

آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد به منظور بزرگداشت روزجهانی ناشنوایان ، روز جهانی عصای سفید وروز جهانی سالمندان  در طول مهر ماه نود و هشت 25 درصد تخفیف جهت خدمات آزمایشگاهی به این عزیزان ارائه مینماید ضمنا نمونه گیری در محل به صورت رایگان انجام می پذیرد