نمونه گیری ادرار

نمونه-گیری-ادرار-

نمونه-گیری-ادرار-


راهنمای جمع آوری ادرار

نمونه گیری ادرار شرایط آمادگی بیمار قبل از نمونه گیری

در مواردي که بیمار سوند ادراري ندارد، بهترین نمونه اولین ادرار صبحگاهی است که حداقل به مـدت 8 سـاعت داخـل مثـانه بـاقیمانـده وتغلیظ شده باشد. در غیراینصورت، میتوان از نمونه هاي ادرار تصادفی نیز استفاده نمود. در نمونـۀ ادرار تصـادفی، بیمـار ترجیحاً بایـد از آشامیدن آب و مایعات اضافی به منظور تـولید ادرار خودداري نماید؛ زیـرا ایـن امـر مـوجب رقیق شـدن ادرار می شود.

بیمار نباید در طول 48ساعت گذشته آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد، مـگر بـا تجویـز پـزشک معـالج.

تـوصیـه میشـود در باکتریوري بدون علامت ازسـه نمـونـۀ ادرار صبحگاهی استفـاده شودکه در سه روز متـوالی جمع آوري شـده است.

نمونه گیری باید بر اساس دستورالعمل زیر در بیماران و یا افراد سالم انجام شود.

بیمارانی که سوند ادراری دارند:

در مـواردي کـه از سوندهاي ادراري طولانی مـدت استفاده میشود، براي نمونه گیري سوند

قبل از محل اتصال بـه لولۀ کیسۀ ادراري بـا یک پنس یا وسیلۀ مشابه مسدود می گردد.

حدود 30 تا 60 دقیقه بعد، لولۀ کیسۀ ادرار جدا شده و محـل اتـصال بـا الکل تمیـز می شود.

پس از خروج مقداري ادرار، باقی نمونه در ظرف استریل جمع آوری می شود. همچنین،

می توان براي نمونه گیري از سرنگ یا سوند ادراري تازه تعویض شده استفـاده نمود.

کاتتر: ابتدای مجرای ادراری با آب و صابون مایع معمولی شسته می شود و پس از سوندگذاری،

قسمت اول ادرار دور ریخته شده و بقیه در ظرف استریل جمع آوری می گردد. گرفتن ادرار به کمک کاتتر ضمن عـمل سیستوسکوپی در اتاق عمل و توسط متخصص انجام میشود.

نمونه گیری ادرار سوپراپوبیک: در موارد نمونه گیری از نوزادان و کشت بی هوازی می توان استفاده کرد.

نمونه گیری ادرار با سیستوسکپی

نحوة نمونه گیري وجمع آوري ادرارتمیز میانی درزنان، مردان و نوزادان:

زنان

بیمار باید درپوش ظرف استریل مخصوص جمع آوري ادرار را باز کرده و مراقب باشد تا لبه و سطوح داخلی ظرف با انگشتان لمس نشود.

بیمار باید در وضعیت ادرار کـردن قـرار گرفته و تـا آنجـا کـه ممـکن است پـاهـا را از یکدیگر باز کند.

بیمار باید چینهاي پوستی دستگاه تناسلی را از یکدیگر باز نگه داشته و تا پایان جمع آوري همین وضعیت راحفظ کند.

بیمار باید دستگاه تناسلی خارجی را از جلو به عقب با گاز آغشته به صابون مایع تمیـز کرده و بـا آب کـامـلاً آبـکشی و سپس خشک کرده و از مواد ضـدعفونـی کننـده برای شستشو استفاده ننماید.

بیمار باید قسمت اول ادرار را بیرون ریخته و بدون توقف جریان ادرار قسمتهاي میانی ادرار را داخل ظرف استریل ریخته و درپوش ظرف را محکم ببندد.

توجه کنید که مشخصات کامل بیمار شامل (نام، جنسیت، مصرف انتی بیوتیک و …..) تاریخ و ساعت نمونه گیری به طور صحیح روي بـرچسب ظرف نوشته شـده باشـد.

ظرف حاوی ادرار در محل مخصوص جمع آوري نمونه هـا که در آزمایشگاه مشخص شده است قـرار گیرد.

 

مردان

بیمار باید درپوش ظرف استریل مخصوص جمع آوري ادرار را باز کـرده و مراقب باشد تـا لبـه و سطح داخلی ظرف بـا انگشتان لمس نشود.

بیمار باید قسمت اول ادرار را بیرون ریخته و بدون تـوقف جـریـان ادرار، قسمت میانی ادرار را داخل ظرف استریل جمع آوري نماید.

بیمار باید درپوش ظرف را روي آن قرارداده و کـامـلاً محکم نماید.

مشخصـات کـامـل بیمار بـه طورصحیـح روي بـرچـسب ظـرف نوشته شده باشـد.

ظرف حاوی ادرار در محل مخصوص جمع آوري نمونه ها قرار گیرد.

 

نوزادان

کودک را بـه پشت خـوابانیـده و پـاهـاي او بـا خم کـردن زانـوهـایش بـه حالت نیمه باز در می آید.

دستکش پوشیده (والدین کـودك) و ناحیۀتناسلی کودک را با پنبۀ آغشته به صابون مایع و آب تمیز می شود.

والدین کـودك باید سپس با آبگرم ناحیه تناسلی را آبکشی و کاملاً خشک نمایند.

توجه کنیدکه کیسۀ ادرار به کار رفته براي کودکان دختر و پسر متفاوت است.

حداکثر نیم ساعت اجازه دهید تا ادرار (تقریباً 20 میلی لیتر) در داخل کیسه جمع شود.

کیسۀ ادرار با دقت از محل اتصال جدا شده و داخل ظرف استریل مخصوص ادرار قـرار می گیرد.

 

شرایط نگهداري و انتقال

نمونۀ ادرار تهیه شـده تا 2ساعت درحرارت اتـاق و تـا 24سـاعت دریخچال قابل نگهداري است.

افزودن اسید بوریک بـا غلظت 1-2% تعداد باکتري را براي 48-96 ساعت در دماي محیط ثابـت نـگه مـیدارد و بـه ندرت روي رشـد بـعضی ارگانیسمهـا تـأثیـر منفـی دارد.

خدمات آزمایشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 3