بخش های آزمایشگاه

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی بخش هماتولوژی (Hematology)یا خون شناسی، یکی از بخش های بسیار مهم در آزمایشگاه پاتولوژی می باشد که به ... ادامه مطلب
قارج-شناسی

بخش قارچ شناسی

بخش قارچ شناسی بخش قارچ شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد در راستای تشخیص و درمان بیماری های قارچی فعالیت نموده و ... ادامه مطلب